Hakkında

Allah’ın en güzel nimetlerinden olan aile, insanoğluna huzur ve sükûnet veren, çocuk
ve temiz rızıkla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir. Aile, Rabbimizin yeryüzündeki ayetlerinden
biri olup O’nun rahmeti sayesinde sevgi, saygı, şefkat ve muhabbet kaynağı olan bir kurum;
bireyleri olumsuzluklara, tehlikelere karşı koruyan sağlam ve güvenli bir limandır. Aile,
toplumun en küçük fakat en önemli yapıtaşı, hayatın bütün aşamalarına etki eden bir
başlangıç noktasıdır.
Küreselleşen dünyada aile içinde yaşanan ve aileyi temellerinden sarsan sorunlar
hepimizi etkilemekte, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir.  Kitle
iletişim araçlarının kötü kullanımı değer ve sınır tanımaksızın aile mahremiyetini, aile
fertlerinin haklarını ve ailenin saygınlığını zedeleyebilmektedir. Sadakatsizlik, vefasızlık,
tahammülsüzlük, bilinçsizlik ve şiddet gibi sorunlar ailelerimize ciddi anlamda zarar
vermektedir. Dolayısıyla ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı bir şekilde geleceğe
taşınması için tedbirler almak, bu konudaki sorunlara çözüm üretmek hepimizin
sorumluluğudur. Bu büyük sorumluluğun gereği olarak Kur’an ve sünnete dayanan sağlam
referanslarla bugünün ailelerine yol gösterecek akademik çalışmalara ihtiyaç vardır.
Bu bağlamda 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası teması “Peygamberimiz ve Aile” olarak
belirlenmiştir. Hafta vesilesiyle Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu bu yıl
“Peygamberimiz ve Aile” temasıyla 18 Kasım 2019 tarihinde Şanlıurfa’da gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun Amacı

Kur’an ve Sünnet perspektifinden ideal aile modelini ortaya koymak, tarihsel süreçte
ailenin maruz kaldığı sorunlara dikkat çekmek, bu sorunlara temel dinî referanslardan
beslenen çözüm önerileri sunmak, bilhassa Hz. Peygamber’in sünnetinden hareketle aile
kurumuna destek olmaktır.

Konu Başlıkları

Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Aile
 Kur’an’da Aileye Dair Kavramlar
 Hz. Peygamber ve Diğer Peygamberlerde Aile İçi İletişim
 Kur’an Kıssalarında Aile
 Kur’an’a Göre Ailevî Problemler ve Çözümleri
 Aile Bireyi Olarak Hz. Peygamber
 Hz. Peygamber’in Sünnetinde Aile’nin Dinamikleri
 Günümüzde Hz. Peygamber’in Aile Modelini Uygulamadaki Zorluklar

Aile Kurumunun Tarihsel Süreci ve Önemi

 İslam Öncesi Dönemden Asr-ı Saadete Ailede Yaşanan Değişim ve Dönüşüm
 İslam Medeniyetinde Peygamber Ailesinin İzleri
 Ailede Ahlak Eğitimi: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 Kimlik ve Kişilik Oluşumunda Ailenin Rolü
 Toplumun Birlik ve Huzurunda Ailenin Önemi
 Nebevi Kaynaklı Değer Aktarımında Ailenin Önemi
Üsve-i Hasene Olarak Hz. Peygamber ve Ailesi
 Hz. Peygamberin Dilinden Aile Vurgusu
 Hz. Peygamberin Sünnetinde Aileyi Ayakta Tutan Ahlakî Değerler
 Hz. Peygamberin Ailedeki Hak ve Sorumluluk Dengesine Dair Mesajları
 Ailenin Dezavantajlı Bireylerine Dair Nebevî Tavsiyeler
Günümüzde Aile Kurumunun Yaşadığı Sorunlar ve Sünnet Işığında Çözüm Önerileri
 Aile İçi İletişim Sorunları ve Hz. Peygamber Ailesinden Çözümler
 Ailede İhmal, İstismar ve Aile İçi Şiddet
 Bireyselleşme ve Yabancılaşma Düşüncesinin Aile Yapısına Etkileri
 Boşanma İle İlgili Problemlere Kur’an ve Sünnet Kaynaklı Çözümler

Aile Kurmanın Önündeki Engeller

 Parçalanmış Aileler ve Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Azaltılması
 Tüketim Ekonomisi ve Popüler Kültürün Aile Üzerindeki Etkileri
 Mahremiyet İhlallerinin Aile Kurumuna Etkileri
 Dini İstismar Eden Yapıların Aile Üzerindeki Yıkıcı Etkileri
 Göçler ve Mülteci Ailelerin Sorunları

Aile Kurumunun Geleceği

 Haklar ve Sorumluluklar Bağlamında Aile Bilincinin Yenilenmesi
 Ailesizliğin Getireceği Sorunlar
 Geleceğin Ailelerine Sünnetin Sabitelerinden Yol Haritaları
 Aile Kurmak ile Aileyi Korumak Arasındaki Denge
 Değişen Dünyada Aile Kurumuna Yönelik Yeni Risk Alanları ve Aile Kurumunu Korumaya Yönelik Tedbirler

Sempozyum Onursal Başkanları

Abdullah ERİN, Şanlıurfa Valisi
Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK, Harran Üniversitesi Rektörü

Bilim Danışma Kurulu

Prof. Dr. Celil ABUZAR
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Abdulvahab YILDIZ
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Abdurrezzak MERZUK
(Mağrib/Marakiş, Camiatu’l-Kadi Iyaz)
Prof. Dr. Âdem APAK
(Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN
(İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Akbar VALADBİGİ
(Senendec/İran, Uygulamalı Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)
Prof. Dr. Atilla YARGICI
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR
(Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Kasım ŞULUL
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ
(Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Muhammed eş-ŞATÎ
(Lübnan/Beyrut, Kulliyetu’d-Da’veti’l-Camiîyye li’d-Dirasati’l-İslamiyye)
Prof. Dr. Memun Furaiz CERRAR
(Ürdün/Amman, Camiatü’l-Ulûmi’t-Tatbikiyye)
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Selahattin ARKADAN
(Kuveyt, Haliç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)
Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN
(Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Abdullah YILDIZ
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Ali TENİK
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Daham İbrahim el-Hesneyanî
(Irak/Musul, el-Camiatu’l-Hurra)
Doç. Dr. Gül GÜLER
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Mehmet Nuri GÜLER
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARTAL
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Âdem ARSLAN
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt GÖKÇE
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Hassan NOUR
(Mısır, Sohac Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Sekretarya

Arş. Gör. Havva İslâm ÇELİK
Arş. Gör. Orhan AYAZ

Düzenleme Kurulu

Mehmet TAŞTAN (Düzenleme Kurulu Başkanı/Şanlıurfa İl Müftüsü)
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARTAL (Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı)
İbrahim Sancar (Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı /Şanlıurfa İl Müftü Yardımcısı)
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt GÖKÇE
Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU
Enes BOZTEPELİ (Vaiz)
M. Emin ÇİFTÇİ (Vaiz)
Şehba YAZICI (Vaiz)

Katılım Şartları

 Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır.
 Tebliğler başka bir sempozyuma gönderilmemiş olmalıdır.
 Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 300 kelimeyi geçmemelidir.
 Tebliğ metinleri 3000 ile 6000 kelime arasında olmalıdır.
 Oturumlarda tebliğ sunumu 15 dakika ile sınırlı tutulacaktır. Bu husus göz önünde
bulundurularak tebliğ sunumuna hazırlanılmalıdır.
 Tebliğ sahiplerinin ulaşım ve konaklama giderleri kendilerince, ağırlama ise
tarafımızca karşılanacaktır.

Sempozyum Dili
Türkçe, Arapça ve İngilizcedir.
Sempozyum Takvimi
Sempozyumun Duyurulması: 24 Temmuz 2019
Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 6 Eylül 2019
Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Bildirimi: 16 Eylül 2019
Tam Metinlerin Son Teslim Tarihi: 8 Kasım 2019
Sempozyum Programının İlanı: 11 Kasım 2019
Sempozyum Tarihi: 18 Kasım 2019
Sempozyum Metinlerinin Yayımlanması: Aralık 2019
Sempozyum Yeri: Şanlıurfa / Türkiye
İş Birliği Sağlayan Kuruluşlar: Harran Üniversitesi/Şanlıurfa İl Müftülüğü
tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish